Сумирано изчисляване на работното време

Описание на обучението

Онлайн обучение, което има за цел да предостави задълбочени знания и умения по конкретната специфика на сумираното изчисляване на работното време. 

Насочеността е предимно практическа - изготвяне на графици с използване на електронни таблици, възможни политики за комуникации със служителите, подход за администриране на отпуски и периоди на временна неработоспособност, изчисляване на възнаграждението, деклариране на осигурителен доход и осигурителен стаж с декларация образец 1. Обучението е предназначено за хора, които имат основни познания по трудови, осигурителни и данъчни отношения.

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАМЕ ВИ НА 20 МАЙ 2023


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: 20.05.2023 г.

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до 20.03.2023 г.: 120 лева 

Стандартно записване до 19.04.2023 г.: 140 лева

Късно записване до 19.05.2023 г.: 160 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

 1. Нормативна уредба на СИРВ
 2. Работно време и почивки
 3. Работни графици
 4. Отсъствия на служителите
 5. Трудови възнаграждения
 6. Осигурителен доход и стаж

След приключване на всяка от отделните теми, обучаваното лице ще придобие основни знания и умения:

1. Нормативна уредба на СИРВ:

 • Познава основните нормативни актове и описва основната материя, свързана с тях
2. Работно време и почивки:
 • Познава изискванията за продължителност на работното време и междудневна и междуседмична почивка
 • Разграничава подневно от сумирано отчитане на работното време
3. Работни графици:
 • Познава изискванията към съставянето на графици за работа и умее да ги изготвя с помощта на електронни таблици
 • Разграничава видовете графици - предварителен, текущ и окончателен
 • Познава изискванията за уведомяване на служителите за графика за работа
 • Познава изискванията за разрешаване и отчитане на периодите на отпуск и временна неработоспособност на служителите;
 • Умее да изчислява реализираните часове нощен труд, труд в празнични дни, извънреден труд, с прилагане на съответните правила
4. Трудови възнаграждения:
 • Познава нормативните изисквания към изчисляването на отделните компоненти на трудовото възнаграждение и умее да ги прилага на практика
5. Осигурителен доход и стаж:
 • Умее да изчислява осигурителния стаж в междинните месеци на периода на отчитане и да го изравнява в последния месец
 • Умее да определя осигурителния доход в междинните месеци на периода на отчитане, в т.ч. доход под минималния и над максималния, и да го изравнява в последния месец
 • Умее да съставя декларация образец 1 на хартия и с използване на програмния продукт на НАП, както в междинните месеци, така и в последния месец от периода на отчитане

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: 20.05.2023 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + СИРВ |

* Ранно записване до 20.03.2023 г.: 120 лева 

* Стандартно записване до 19.04.2023 г.: 140 лева

* Късно записване до 19.05.2023 г.: 160 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за  преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата