Сумирано изчисляване на работното време

Описание на обучението

Тясно специализирано онлайн обучение „Сумирано изчисляване на работното време“, което има за цел да предостави задълбочени знания и развие нужните умения в обучаваните лица по спецификата на тази тема, както и във всички нейни интердисциплинарни аспекти.

Обучението стартира със задълбочено разглеждане на темата за работното време и почивките. Специално внимание се обръща на областта свързана с извънреден и нощен труд, както и необходимостта от преизчисляване на нощните часове в дневни. След това фокусът се измества към наложената практика за администриране на графиците за работа. Представя се метод за определяне на необходимия брой служители, така че работните графици да не водят до наличието на извънреден труд, както и подход за равномерно разпределяне на работните смени. Обсъждат се механизмите за предоставяне и отчитане на различни видове отпуски, включително тези за временна неработоспособност.

Разглеждат се различни осигурителни аспекти на темата за СИРВ – администриране на болнични, осигурителен доход и възможност за надвишаване на максималния осигурителен или падане под минималния осигурителен доход в отделни месеци от отчетния период, изчисляване на осигурителен стаж, попълване на декларация образец 1, изравняване на осигурителен доход и стаж в последния месец от отчетния период и други.

Обучението е предназначено, за хора които имат основни познания по трудови, осигурителни и данъчни отношения

Обучението дава задълбочени знания в областта на СИРВ и представлява стабилна основа за надграждането им в последващ практически уъркшоп по темата.  👉  https://bit.ly/3YxJhG8

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Офис мениджъри, които имат отговорности свързани със заплати и работни графици

*  Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ НОВА ДАТА ПРЕЗ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: ................2024 г. (последно проведено-08.11.2023 г.)

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .........2024 г.: 120 лева 

Стандартно записване до .........2024 г.: 140 лева

Късно записване до .........2024 г.: 160 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

 1. Нормативна уредба на СИРВ
 2. Работно време и почивки
 3. Работни графици
 4. Отсъствия на служителите
 5. Трудови възнаграждения
 6. Осигурителен доход и стаж

След приключване на всяка от отделните теми, обучаваното лице ще придобие основни знания и умения:

1. Нормативна уредба на СИРВ:

 • Познава основните нормативни актове и описва основната материя, свързана с тях
2. Работно време и почивки:
 • Познава изискванията за продължителност на работното време и междудневна и междуседмична почивка
 • Разграничава подневно от сумирано отчитане на работното време
3. Работни графици:
 • Познава изискванията към съставянето на графици за работа и умее да ги изготвя с помощта на електронни таблици
 • Разграничава видовете графици - предварителен, текущ и окончателен
 • Познава изискванията за уведомяване на служителите за графика за работа
 • Познава изискванията за разрешаване и отчитане на периодите на отпуск и временна неработоспособност на служителите;
 • Умее да изчислява реализираните часове нощен труд, труд в празнични дни, извънреден труд, с прилагане на съответните правила
4. Трудови възнаграждения:
 • Познава нормативните изисквания към изчисляването на отделните компоненти на трудовото възнаграждение и умее да ги прилага на практика
5. Осигурителен доход и стаж:
 • Умее да изчислява осигурителния стаж в междинните месеци на периода на отчитане и да го изравнява в последния месец
 • Умее да определя осигурителния доход в междинните месеци на периода на отчитане, в т.ч. доход под минималния и над максималния, и да го изравнява в последния месец
 • Умее да съставя декларация образец 1 на хартия и с използване на програмния продукт на НАП, както в междинните месеци, така и в последния месец от периода на отчитане

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: ................2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + СИРВ |

* Ранно записване до .........2024 г.: 120 лева 

* Стандартно записване до .........2024 г.: 140 лева

* Късно записване до .........2024 г.: 160 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за  преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата