Основен курс по Оперативно счетоводство

Описание на курса:

Специализиран онлайн курс „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е насочен към хора с интерес към професията на счетоводител и желаещи да започнат своето професионално развитие в областта на счетоводството. Същевременно курсът е изключително полезен за поддържане и повишаване на квалификацията на оперативни счетоводители, които вече са направили своите първите стъпки в професията.

Учебната програма е структурирана по напълно различен и нов начин, спрямо традиционния подход за обучение по счетоводство, възприет в България. Целта е обучаваните лица да развият интуитивно разбиране за теорията и философията на счетоводството. Ние сме убедени, че оперативният счетоводител трябва да разбира стопанските операции и начините на тяхното отчитане, а не да запаметява наизуст счетоводните кореспонденции. Ето защо обучението започва с представяне на правна рамка, концепции и принципи в счетоводството и система на двустранно отчитане.

Фокусът на „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е изместен от изучаване на отчитането на отделни обекти на счетоводството към изучаване на отчитането на различни стопански операции, които една фирма извършва. Вместо методично и последователно разглеждане на темите за дълготрайни активи, материални запаси, парични средства, разчети, капитал и  други, обучението набляга в изучаване на отчитането на продажби, покупки, разплащания, отношения с бюджета и с персонала, и то през призмата на различни видове бизнеси (производство, търговия и услуги). Всъщност обектите на счетоводството (активи, пасиви и собствен капитал) ще бъдат изучавани от гледна точка на стопанските операции на фирмата, а не обратното, както е възприето в традиционния подход за преподаване на счетоводство. Темата за амортизациите се разглежда отделно и от курсистите ще се изисква да съставят самостоятелно счетоводен амортизационен план и да прилагат различните амортизационни методи. По време на цялото обучение курсистите използват и анализират различните счетоводни регистри – оборотни, хронологични и аналитични ведомости, учат се да правят самопроверка, както и да извличат информация от счетоводните данни. Целта на иновативния подход е обучаваните лица да натрупат едновременно теоретични знания и практически опит в сферата на работа на оперативния счетоводител и да могат уверено да ги приложат в реална работна среда.

Програмата на „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е така структурирана, че по време на цялото обучение се съчетават счетоводната теория и практика. Тази реална комбинация се постига чрез работата със специализиран счетоводен софтуер АC2012, любезно предоставен от фирма „Алгос“ ООД. Всяко обучавано лице има осигурен отдалечен достъп до виртуално -индивидуално работно място. Чрез своето работно място всеки курсист в рамките на обучението отчита операции на една фиктивна фирма, учи се да проверява въведени от него данни и да разбира различните счетоводни регистри. 

Нивото и качество на провеждане на обучението е от първостепенно значение за нас. В тази връзка ние от ФРП Академи прилагаме най-съвременните технологии за провеждане на всички наши обучения. Обучението се провежда дистанционно, с използване на програма за видеоконферентна връзка, на живо, в специализирана образователна платформа на ФРП Академи и се осъществява запис. Всички видеозаписи, презентации, скрийншотове на записките по бяла дъска, задачи, упражнения, домашни, курсови, бизнес казуси и други се качват в нашата образователната платформа, и са достъпни по време на обучението и 3 месеца след неговото приключване.

Курсът завършва с полагане на изпити по теория и практика на професията по специалност "Оперативно счетоводство".

"Основен курс по Оперативно счетоводство" е квалификационен курс по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и е предназначен за придобиване на професионална квалификация по част от професия. Всеки курсист, преминал успешно обучението получава "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. ФРП Академи има и вътрешно разработена сертификационна програма, чрез която всяко обучавано лице получава отделено удостоверение за успешно преминато обучение, издадено от ЦПО ФРП Академи. 

Обучението е подходящо за:

*  Хора, търсещи ново професионално разивите и кариера

*  Студенти по икономика и счетоводство

*  ТРЗ специалисти

*  Счетоводители

*  Собственици на малък и среден бизнес

Програма, детайли по провеждане, предимства, условия за записване, стъпки за записване, завършване на квалификационния курс и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в отделните менюта/табове на сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ НА 26 СЕПТЕМВРИ 2022


Лектор: Бистра Попова, професионалист с опит в счетоводната област над 25 години и собственик на счетоводна кантора

Дата: 26.09.2022 г.

Период на провеждане: Септември 2022-Януари 2023

Формат: Дистанционен | Zoom | На живо |

Провеждане: 2 пъти седмично | понеделник-четвъртък | 18:00 ч. - 21:00 ч. |

Продължителност:  3 мeсеца и половина | 14 седмици |  удължаване заради Коледни празници |

Ранно записване до 26.05.2022 г.: 700 лева 

Стандартно записване до 26.07.2022 г.: 800 лева

Късно записване до 26.09.2022 г.: 900 лева

Разсрочено записване: 900 лева | Първа вноска 500 лева до 26.09.2022 г.; Втора вноска 400 лева до 15.11.2022 г. |

Административна такса: 20 лева | Превежда се заедно с таксата за обучение |

Записване & Информация:info@frpa.bg | +359 899 523 775 Facebook |

1. Правна рамка на счетоводството

2. Концепции и принципи в счетоводството

3. Система на двустранно счетоводство

4. Учредяване на дружество

5. Отчитане на продажби

6. Отчитане на покупки

7. Отчитане на разчети

8. Отчитане на отношенията с персонала и бюджета

9. Основи на ДДС

Дата: 26.09.2022 г.

Период: Септември 2022-Януари 2023

Провеждане: 2 пъти седмично | понеделник-четвъртък |

Начален / Краен час: 18:00 ч. - 21:00 ч.

Почивкa: 1 х 15 мин | уточняват се по време на обучение |

Продължителност: 3 мeсеца и половина | 14 седмици |  удължаване заради Коледни празници |

Учебни часове: 104 уч. ч. | Теория - 56.5 уч. ч. | Практика - 47.5 уч. ч. |

Формат: Дистанционен | Онлайн | На живо | 

Програми: Счетоводен софтуер "Алгос" и програма за ДДС на НАП | Използват се активно по време на цялото обучение спрямо материала, който се усвоява |

Платформи: Zoom,  Oбразователна платформа на ФРП Академи  и ВИРМ (виртуално-индивидуално работно място)

Допълнение: 

* Достъп 24/7 и активно ползване на образователната платформа на ФРП Академи - там се качват всички видеозаписи, презентации, примерни казуси правени по време на лекции, домашни, ролеви игри и допълнителни полезни материали за курсистите. Използват се чат и форуми за допълнителна комуникация между  курсист-курсист и курсисти-лектор.

* Достъп 24/7 и активно ползване ВИРМ (виртуално-индивидуално работно място) - курсистите извършват практика там по време на лекции и правят самостоятелно домашни задания извън лекционната част.1. Достъп 24/7 до видеозапис на всяка лекция 

2. Достъп 24/7 до презентация от всяка лекция | pdf формат |

3. Достъп 24/7 до полезни допълнителни материали

4. Достъп 24/7 до всичко гореописани материали 2 месеца след приключване на обучението 

5. Достъп 24/7 до Виртуално-индивидуално работно място | по време на обучение  и 2 седмици след приключване на обучението |

6. Достъп 24/7 до ТРЗ софтуер | по време на обучение  и 2 седмици след приключване на обучението |


1. Минимална възраст на обучаемо лице: 16 навършени години

2. Минимално входящо образователно равнище: придобито право за явяване на държавен зрелостен изпит за средно образование или завършено средно 

3. Пакет от документи: за да бъдат включени в квалификационен курс, обучаемите лица трябва да предоставят долупосочените документи по изискване на НАПОО:

* Медицинско свидетелство: издава се от личен лекар | в него трябва да бъде вписано, че обучението по специалност "Оперативно счетоводство" не е противопоказно на конкретно лицето |

* Копие от диплома за завършено средно / висше образование

* Паспортна снимка:  1 брой

4. Уточнение: всички кандидат-курсисти имат право да се обучават в курса и БЕЗ да получат "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. В  този случай не се изисква предоставяне на медицинско свидетелство, диплома и полагане на изпит.  Обучаваното лице след  завършване на курса ще получи "Удостоверение за преминато обучение" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма на ЦПО ФРП Академи.


1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такси: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + име на семинар/обучение/курс |

3.1. Такса обучение:

* Ранно записване до 26.05.2022 г.: 700 лева 

* Стандартно записване до 26.07.2022 г.: 800 лева

* Късно записване до 26.09.2022 г.: 900 лева

* Разсрочено записване: 900 лева | Първа вноска 500 лева до 26.09.2022 г.; Втора вноска 400 лева до 15.11.2022 г. |

3.2. Административна такса: 20 лева 

3.3. Моля имайте предвид, че е необходимо да се преведат и двете такси | такса обучение + административна такса |

3.4 Издаване на фактура | при получен паричен превод и при поискване |

4. Изпращане на копие от посочените документи на Info@frpa.bg:

* попълнена и подписана регистрационна форма

* медицинско свидетелство

* диплома за завършено средно/висше образование 

* паспортна снимка - 1 брой

4.1 Изпращане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на гореописаните документи в ОРИГИНАЛ с изключение на дипломата, на 👉 Получател: ФРП Академи ЕООД | Контакти: +359 899 523 775 | Адрес: гр. София, ул. „Лъвски рид“ № 14, блок 8,  партер, офис 11 |

***Записан участник се води, този който е НАПРАВИЛ плащане и е ИЗПРАТИЛ задължителния пакет от документи. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е ЗАПИСАН участник. |

Завършване на курс за курсисти, които желаят да получат "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. Обучаваните лица трябва да положат изпит по теория и практика на професията.

1. Условия за допускане до изпит:

* Обучаваното лице да е предало всички домашни работи

* Обучаваното лице да е положило успешно един междинни тест

* Обучаваното лице да е присъствало на минимум 50% от всички лекции

2. Съдържание на изпит:

2.1. Част 1: Теория по професията:

* Тест: 50 въпроса | всеки с по 4 отговора, от които само 1 е верен |

* Продължителност: 1 час и 30 минути | 90 мин. |

* Оценяване: всеки верен отговор дава 2 точки

2.2. Част 2: Практика по професията:

* Бизнес казуси

* Продължителност: 2 часа | 120 мин. |

* Оценяване: решението на различните бизнес казуси носят максимално 100 точки

3. Успешно положен изпит:

* Част 1: Oбучаваното лице има  50 или повече от 50 точки

* Част 2: Oбучаваното лице има  50 или повече от 50 точки

* Крайна оценка от изпит: Средноаритметична оценка от Част 1 и Част 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завършване на курс за курсисти, които желаят да получат "Удостоверение за преминато обучение" издадено от ЦПО ФРП Академи.

1. Условия за получаване на удостоверение:

* Обучаваното лице да е предало всички домашни работи

* Обучаваното лице да е положило успешно един междинни тест

* Обучаваното лице да е присъствало на минимум 50% от всички лекции


За курсисти успешно положили изпит по теория и практика на професията, получават:

1. Удостоверение за професионално обучение по част от професия - Оперативен счетоводител, 344030, специалност Оперативно счетоводство, 3440301 по образец на МОН

2. Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по Оперативно счетоводство" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма  на ЦПО ФРП Академи

3. Удостоверенията се изпращат по куриер на посочен адрес от курсиста

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За курсисти не желаещи да положат изпит, получават:

1. Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по Оперативно счетоводство" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма  на ЦПО ФРП Академи

2. Удостоверението се изпращат по куриер на посочен адрес от курсиста


1. Какъв документ получавам, след края на курса? 

* При успешно завършен курс с положен изпит:  "Удостоверение за професионално обучение по част от професия - Оперативен счетоводител, 3443031, специалност Оперативно счетоводство по образец на МОН.

* При успешно завършен курс без желание за полагане на изпит: "Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по ТРЗ" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма на ЦПО ФРП Академи.

2. Курсът провежда ли се присъствено във вашия учебен център?

* В момента курсът се провежда само в онлайн формат поради пандемия от коронавирус - COVID-19.  

* Курсът се провежда на живо, тоест лекторът преподава на момента във виртуална стая, а не е на видеозапис. 

3. Мога ли да задавам въпроси по време на курса при неразбиране на преподаваното и по какъв начин?

* Да, даже насърчваме и силно препоръчваме да задавате своите въпроси към лектора, за да може да разберете материята, която не ви е станала ясна.

* Препоръчваме задаването на въпроси, чрез включване на микрофон по време на лекции, но има и възможност посредством Zoom чат и чат в образователната платформа на ФРП Академи.

4. Ако не успея да се включа навременно в лекция, ще бъда ли допуснат/а в нея със закъснение?

* Да. Ако не успеете да се включите точно в часа на започване на лекцията, ще бъдете допуснат/а до него и на по-късен етап. При такива обстоятелства препоръчваме курсистът след това задължително да гледа видеозапис на лекцията в частта, която не е присъствал.

5. Ако не успя да се включва в някоя лекция после ще имам ли достъп до видеозаписа й?

* Да, ще имате достъп до видеозапис на лекцията, както до презентацията и допълнителните материали във вашия индивидуален профил в образователната платформа на ФРП Академи.

6. Ако не успея да взема изпита или част от изпита (теория или практика) мога ли да се явява на поправителен изпит?

* Да, организират се поправителни сесии, които ФРП Академи обявява на сайта в секция "Поправителни сесии".

7. Как получавам информация за поправителни изпити?

*  Чрез самостоятелно проследяване на обявената информация, на сайта в секция "Поправителни  сесии"

8. Как да подам заявка за явяване на поправителен изпит?

* Чрез пускане на онлайн заявка на сайта ни, секция "Поправителни изпити" , бутон "Запиши се". 

* Поправителен изпит се организира и провежда при минимум 3-ма курсисти заявили желание за явяван през формата на сайта ни. При липса на изискуемата  минимална бройка участници,  изпитът не се провежда.