Основен курс по ТРЗ

Описание на курса:

Специализиран онлайн курс „Основен курс по ТРЗ“ е насочен към хора с интерес към професията ТРЗ експерт  (отговаряща за изчисляването и разпределянето на трудовите възнаграждения и всички съпровождащи ги социални придобивки, администрирането на всички видове отсъствия (отпуски, болнични и майчинство), извънреден труд, трудови договори, допълнителни споразумения, трудови досиета, процеси по назначаване, преназначаване и освобождаване на служители, както и целия документооборот  и комуникация обвързана с НАП и НОИ ) и желаещи да започнат своето професионално развитие в  ТРЗ областта. Обучението е подходящо, както за напълно начинаещи, така и за хора, които вече са направили първи стъпки и натрупали малък опит в тази сфера.

Концепцията на курса е изградена въз основа на това, че работата на ТРЗ експерта е предимно с практическа насоченост, за изпълнението на която обаче е необходимо задълбочено познаване на голям брой нормативи от три различни направления на правото – трудово, осигурително и данъчно. Създадената обучителна програма и структура на  “Основен курс по ТРЗ“ се основават на дългогодишен професионален опит и високо ниво на експертиза на преподавателите водещи курса. Те отразяват представата за същността на работата и ежедневните задачи на хората, работещи в сферата на ТРЗ. Курсът разглежда следните теми:

 1. Основни нормативни актове
 2. Трудово правоотношение
 3. Работно време, почивки и отпуски
 4. Временна неработоспособност и майчинство
 5. Изчисляване на възнаграждения
 6. Брутна работна заплата
 7. Осигуряване на служители
 8. Данъчно облагане на служители
 9. Допълнителни начисления и удръжки

Целта на обучението е да даде стабилна теоретична и практическа основа на курсистите, както и да ги подготви за реалната работна среда, като ТРЗ експерти в счетоводни отдели на компании и счетоводни кантори. Набляга се върху съдържанието на нормативни актове, представят се становища на НАП, МТСП и ИТ, разглежда се актуална съдебна практика на ВКС. Провеждат се бизнес симулации на различни ситуации, свързани с ежедневната дейност на един ТРЗ експерт, като от курсистите се изисква да създадат необходимите документи, да вземат решения, които на следващ етап да обосноват.

Ние сме убедени, че ТРЗ експертът трябва да умее да изчислява всички елементи на трудовото възнаграждение и нужните удръжките от него, а не да разчита само на използвания специализиран софтуер. ТРЗ експертът трябва да може да проверява резултатите от изчисленията на софтуера, защото и той прави грешки. Това са част от многото причини, поради които обучението е фокусирано върху развиване на тези знания и умения в курсистите, както и изграждането на логическо мислене за свързаността на отделните елементи в областта на ТРЗ професията.  

В хода на цялото обучение паралелно с теорията се набляга много върху решаване на разнообразни задачи за изчисляване на отделни елементи, както и върху решаването на цялостни казуси по калкулиране на трудово възнаграждение, съчетано с издаване на необходим набор от документи и вземане на ключови решения.

Програмата на „Основен курс по ТРЗ“ е така структурирана, че по време на цялото обучение се съчетават ТРЗ теория и практика. Тази реална комбинация се постига чрез работата със специализиран ТРЗ софтуер „Регата“ и програми на НАП и НОИ. Всяко обучавано лице има осигурен отдалечен достъп до виртуално-индивидуално работно място (ВИРМ). Чрез своето работно място всеки курсист в рамките на обучението използва активно програмите, като се учи да работи с тях и създава, коригира, трие, отчита и пуска необходимите документи. За ползване на ВИРБ е необходим компютър с  операционна система Windows 10  или Windows 11. Бихте могли да ползвате компютър с операционна система Windows 7, 8 или 9, или  MAC, но ФРП Академи не поема технически ангажимент да съдейства за настройките за връзка с ВИРМ, може само да ви бъдат дадени насоки

Нивото и качество на провеждане на обучението е от първостепенно значение за нас. В тази връзка ние от ФРП Академи прилагаме най-съвременните технологии за провеждане на всички наши обучения. Обучението се провежда дистанционно, с използване на програма за видеоконферентна връзка, на живо, в специализирана образователна платформа на ФРП Академи и се осъществява запис. Всички видеозаписи, презентации, скрийншотове на записки по бяла дъска, задачи, упражнения, домашни, курсови, бизнес казуси и други се качват в нашата образователната платформа, и са достъпни 24/7 по време на обучението и 2 месеца след приключване на занятията.

Курсът завършва с полагане на изпити по теория и практика на професията по специалност "Оперативно счетоводство", НКПД код: 3440301.

"Основен курс по ТРЗ" е квалификационен курс по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и е предназначен за придобиване на професионална квалификация по част от професия. Всеки курсист, преминал успешно обучението получава "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. ФРП Академи има и вътрешно разработена сертификационна програма, чрез която всяко обучавано лице получава отделено удостоверение за успешно преминато обучение, издадено от ЦПО ФРП Академи.

Обучението е подходящо за:

*  Офис мениджъри / администратори / сътрудници

*  Хора, търсещи ново професионално развитие и кариера

*  Студенти по икономика и счетоводство

*  ТРЗ специалисти

*  Счетоводители

*  ЧР специалисти

*  Собственици на малък и среден бизнес


Програма, детайли по провеждане, бонуси,  какви компетенции ще придобиете, условия за записване, стъпки за записване, завършване на квалификационния курс и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в отделните менюта/табове на сайта 👇  ОЧАКВАМЕ ВИ НА 17 ФЕВРУАРИ 2025! 


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: 17.02.2025 г.

Период: Февруари 2025 -Юли 2025

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Провеждане: 2 пъти седмично | понеделник-четвъртък | 18:00 ч. - 21:00 ч. |

Продължителност:  5 мeсеца | 20 седмици |

Такса при еднократно плащане:

* Ранно записване до 17.05.2024 г.:  1150 лева  

* Стандартно записване до 17.10.2024 г.: 1250 лева

* Късно записване до 14.02.2025 г.: 1450 лева

Възможност за разсрочено плащане на такса (има увеличение на цената със 100 лв. за всеки период на записване)

* Ранно записване - 1250 лв. : 1-ва вноска: 500 лв. до 17.05.24 г.; 2-ра вноска: 400 лв. до 17.10.24 г. ; 3-та вноска: 350 лв. до 14.02.25 г. 

* Стандартно записване - 1350 лв. : 1-ва вноска: 550 лв. до 17.10.24 г.; 2-ра вноска: 450 лв. до 14.02.25 г.; 3-та вноска: 350 лв. до 14.05.25 г. 

* Късно записване - 1550 лв.: 1-ва вноска: 550 лв. до 14.02.25 г.; 2-ра вноска: 550 лв. до 14.04.25 г.; 3-та вноска: 450 лв. до 02.06.25 г. | 

Административна такса: 40 лева | Превежда се заедно с таксата за обучение, а при разсрочено плащане с 1-ва вноска |

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg, паричен превод и задължителен пакет документи | вижте повече в "Стъпки за ЗАПИСВАНЕ" по-долу в сайта |

Информация: +359 899 523 775 Facebook |

 1. Нормативна уредба
 2. Трудово правоотношение
 3. Работно време, почивки и отпуски
 4. Временна неработоспособност и майчинство
 5. Изчисляване на възнаграждения
 6. Брутна работна заплата
 7. Осигуряване на служители
 8. Данъчно облагане на служители
 9. Допълнителни начисления и удръжки

Стартова дата: 17.02.2025 г.

Период: Февруари 2025 - Юли 2025

Провеждане: 2 пъти седмично | понеделник-четвъртък  |

Начален / Краен час: 18:00 ч. - 21:00 ч.

Продължителност: 5 мeсеца | 20 седмици |

Учебни часове: 160 уч. ч. | Теория - 80 уч. ч. | Практика - 80 уч. ч. |

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom,  Oбразователна платформа на ФРП Академи и ВИРМ (виртуално-индивидуално работно място)

Програми: ТРЗ софтуер "Регата", програма на НАП, програма на НОИ | Използват се активно по време на цялото обучение спрямо материала, който се усвоява |

Допълнение: 

* Достъп 24/7 и активно ползване на образователната платформа на ФРП Академи - там се качват всички видеозаписи, презентации, примерни казуси правени по време на лекции, домашни, ролеви игри и допълнителни полезни материали за курсистите. Използват се чат и форуми за допълнителна комуникация между  курсист-курсист и курсисти-лектор.

* Достъп 24/7 и активно ползване ВИРМ (виртуално-индивидуално работно място) - курсистите извършват практика там по време на лекции и правят самостоятелно домашни извън лекциионата част.

***Важно техническо уточнение: За ползване на ВИРБ е необходим компютър с  операционна система Windows 10  или Windows 11. Бихте могли да ползвате  компютър с операционна система  Windows 7, 8 или 9, или  MAC, но ФРП Академи не поема технически ангажимент да съдейства за настройките за връзка с ВИРМ, може само да ви бъдат дадени насоки.

1. Достъп 24/7 до видеозапис на всяко занятие

2. Достъп 24/7 до презентация от всяко занятие| pdf формат 

3. Достъп 24/7 до полезни допълнителни материали 

4. Достъп 24/7 до всички гореописани материали 2 месеца след приключване на занятията

5. Достъп 24/7 до Виртуално-индивидуално рабното място (ВИРБ)| по време на обучение  и 2 седмици след приключване на занятията |

5.1. Важно техническо уточнение: За ползване на ВИРБ е необходим компютър с  операционна система Windows 10  или Windows 11. Бихте могли да ползвате компютър с операционна система Windows 7, 8 или 9, или  MAC, но ФРП Академи не поема технически ангажимент да съдейства за настройките за връзка с ВИРМ, може само да ви бъдат дадени насоки

6. Достъп 24/7 до ТРЗ софтуер| по време на обучение  и 2 седмици след приключване на занятията|


След приключване на всяка отделна теми в квалификационния курс, обучаваните лица ще придобият долуописаните професионални знания и умения:

1. Нормативна уредба:

 • Разграничава видовете правни отрасли
 • Познава основните нормативни актове и описва основната материя, свързана с тях

2. Трудово правоотношение:

 • Разграничава трудово и извънтрудово правоотношение;
 • Познава различните видове трудови правоотношения и изискванията, основанията и условията за тяхното възникване, изменение и прекратяване;
 • Познава характеристиките на срока на изпитване и умее да го изчислява на ръка и с използване на електронни таблици;
 • Познава НКПД;
 • Познава характеристиките на понятията трудова дисциплина, дисциплинарно нарушение и дисциплинарно наказание
 • Познава реда за провеждане на процедура по налагане на дисциплинарно наказание, включително умее да съставя съответните документи;
 • Познава процедурата по подбор при прекратяване;
 • Познава характеристиките на предизвестието и умее да го изчисляване на ръка и с използване на електронни таблици;
 • Познава изискванията за закрила при прекратяване;
 • Умее да изчислява трудов стаж и да попълва трудова книжка.

3. Работно време, почивки и отпуски:

 • Познава различните видове работно време, включително неговото разпределение
 • Познава изискванията за полагане на нощен, празничен и извънреден труд;
 • Задълбочено познава режима на отпуските, включително основни характеристики, видове, изисквания за ползване, давност, отлагане, начин на изчисляване;

4. Временна неработоспособност и майчинство:

 • Познава основните характеристики на периодите на временна неработоспособност и майчинство;
 • Умее да определя кои са периодите, които се заплащат от работодателя;
 • Познава схемите на заплащане на обезщетение от НОИ;
 • Познава съдържанието на болничния лист и заявлението-декларация и умее да ги попълва;
 • Познава изискванията за администриране на болнични листове и заявления-декларации от страна на работодателя;
 • Умее да попълва Приложения 9, 10 и 11 с използване на софтуерен продукт на НОИ

5. и 6. Изчисляване на възнаграждения и Брутна работна заплата:

 • Познава характеристиките на категориите основно трудово възнаграждение, минимална работна заплата, брутна работна заплата, брутно трудово възнаграждение;
 • Познава системите за изчисление на трудовото възнаграждение и умее да го изчислява;
 • Познава характеристиките на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и умее да го изчислява;
 • Умее да изчислява възнаграждение за платен отпуск;
 • Умее да изчислява възнаграждение за първите 3 дни от временната неработоспособност;
 • Умее да изчислява възнаграждения за нощен, празничен и извънреден труд;
 • Познава начините за включване на допълнителни възнаграждения с договорен характер в трудовото възнаграждение;
 • Познава видовете обезщетения и умее да ги изчислява;
 • Умее да изчислява сума, която да се удържа по запор върху трудовото възнаграждение.

7. Осигуряване на служителите:

 • Познава характеристиките на основните категории, свързани с осигуряването - социална сигурност, обществено осигуряване, осигурителен риск, осигурителен случай, осигурено лице, осигурител;
 • Познава различните видове осигуряване на осигурените лица;
 • Познава концепциите за минимален и максимален осигурителен доход;
 • Познава елементите на осигурителния доход, включително умее да подрежда доходите според техния ранг съгласно йерархията на доходите;
 • Умее да определя осигурителен доход през периоди на временна неработоспособност и неплатен отпуск;
 • Познава и умее да съставя на ръка и с изпозване на софтуер на НАП декларациите по Наредба Н-13;
 • Познава изискванията за плащане на задължения за осигурителни вноски и данъци и умее да съставя бюджетни платежни нареждания.

8. Данъчно облагане на служители:

 • Познава основните принципи, свързани с данъчното облагане на служителите;
 • Познава елементите на облагаемия доход;
 • Познава данъчните облекчения, които могат да се ползват;
 • Умее да изчислява месечна и годишна данъчна основа;
 • Познава правилата за годишно преизчисляване на данъка;
 • Умее да изготвя служебни бележки за дохода и справка по чл.73, ал.6.

9. Допълнителни начисления и удръжки:

 • Умее да съставя уравнение, с което да изчисли нетен размер на дадено начисление от зададен брутен размер;
 • Умее да изчислява брутен размер на начисление от зададен нетен размер.


1. Минимална възраст: 16 навършени години

2. Минимално образование: придобито право за явяване на държавен зрелостен изпит за средно образование или завършено средно образование

3. Изпращане на пакет от документи по изискване на НАПОО и МОН: 

Заявление за участие в курса |изпраща се от ФРП Академи в отговор на ваша имейл заявка за курса |

Медицинско свидетелство/медицинки документ/бележка: издава се лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, личен лекар, болница и др.) с цел участие в курса и по изискване на НАПОО и МОН трябва да бъде написан този текст: Обучението по специалност "Оперативно счетоводство" не е противопоказно на лицето. Документът трябва да бъде издаден не по-рано от 6 месеца преди стартовата дата на курса | 

Копие от диплома за завършено средно / висше образование

Паспортна снимка:  1 брой

4. Уточнение: ако кандидат-курсист НЕ желае да получи "Удостоверение за професионално обучение " към МОН, НЕ се изисква подаване на пакетът от документи. Обучаваното лице след  завършване на курса получава "Удостоверение за преминато обучение" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма на ЦПО ФРП Академи.

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на заявление за участие в курса | ще ви бъде изпратено в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такси: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + К-ТРЗ |

3.1. Такса обучение:

Такса при еднократно плащане:

* Ранно записване до 17.05.2024 г.:  1150 лева  

* Стандартно записване до 17.10.2024 г.: 1250 лева

* Късно записване до 14.02.2025 г.: 1450 лева

Възможност за разсрочено плащане на такса (има увеличение на цената със 100 лв. за всеки период на записване)

* Ранно записване - 1250 лв. : 1-ва вноска: 500 лв. до 17.05.24 г.; 2-ра вноска: 400 лв. до 17.10.24 г. ; 3-та вноска: 350 лв. до 14.02.25 г. 

* Стандартно записване - 1350 лв. : 1-ва вноска: 550 лв. до 17.10.24 г.; 2-ра вноска: 450 лв. до 14.02.25 г.; 3-та вноска: 350 лв. до 14.05.25 г. 

* Късно записване - 1550 лв.: 1-ва вноска: 550 лв. до 14.02.25 г.; 2-ра вноска: 550 лв. до 14.04.25 г.; 3-та вноска: 450 лв. до 02.06.25 г. | 

3.2. Административна такса: 40 лева 

3.3. Такса обучение + административна такса се превеждат ЗАЕДНО. При разсрочено плащане с ПЪРВА вноска

3.4. Издаване на фактура | при получен паричен превод и при поискване |

4. Изпращане на копие от пакета документи на Info@frpa.bg:

* Заявление за участие в курса попълнено и подписано |изпраща се от ФРП Академи в отговор на ваша имейл заявка за курса |

Медицинско свидетелство/медицинки документ/бележка: издава се от личен лекар с цел участие в курса и по изискване на НАПОО и МОН трябва да бъде написан този текст: Обучението по специалност "Оперативно счетоводство" не е противопоказно на лицето. Документът трябва да е издаден не по-рано от 5 месеца преди стартовата дата на курса | 

Копие от диплома за завършено средно / висше образование

Паспортна снимка:  1 брой

4.1  Изпращане на пакета документи в ОРИГИНАЛ с изключение на диплома, на 👉 Получател: ФРП Академи ЕООД | Контакти: +359 899 523 775 | Адрес: гр. София, ул. „Лъвски рид“ № 14, блок 8,  партер, офис 11 |

***Записан участник е този който е НАПРАВИЛ плащане и е ИЗПРАТИЛ задължителния пакет от документи 1во по имейл, а след това в оригинал

Завършване на курс за курсисти, които желаят да получат "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. Обучаваните лица трябва да положат изпит по теория и практика на професията.

1. Условия за допускане до изпит:

* Обучаваното лице да е предало всички домашни работи

* Обучаваното лице да е положило успешно един междинни тест

* Обучаваното лице да е присъствало на минимум 50% от всички лекции

2. Съдържание на изпит:

2.1. Част 1: Теория по професията:

* Тест: 50 въпроса | всеки с по 4 отговора, от които само 1 е верен |

Продължителност: 1 час и 30 минути | 90 мин. |

* Оценяване: всеки верен отговор дава 2 точки

2.2. Част 2: Практика по професията:

* Бизнес казуси

* Продължителност: 2 часа | 120 мин. |

* Оценяване: решението на различните бизнес казуси носят максимално 100 точки

3. Успешно положен изпит:

* Част 1: Oбучаваното лице има  50 или повече от 50 точки

* Част 2: Oбучаваното лице има  50 или повече от 50 точки

* Крайна оценка от заключителен изпит: Средноаритметична оценка от Част 1 и Част 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завършване на курс за курсисти, които желаят да получат "Удостоверение за преминато обучение" издадено от ЦПО ФРП Академи.

1. Условия за получаване на удостоверение:

* Обучаваното лице да е предало минимум 60% от домашните работи

* Обучаваното лице да е положило успешно един междинни тест

* Обучаваното лице да е присъствало на минимум 50% от всички лекции

За курсисти успешно положили изпит по теория и практика на професията, получават:

1. Удостоверение за професионално обучение по част от професия - Оперативен счетоводител, 3440301, специалност Оперативно счетоводство, 3440301 по образец на МОН

2. Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по ТРЗ" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма  на ЦПО ФРП Академи

3. Удостоверенията се изпращат по куриер до офис на Спиди, посочен от курсиста | При желание за доставка до личен адрес, тя е за сметка на курсиста |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За курсисти не желаещи да положат изпит, получават:

1. Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по ТРЗ" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма  на ЦПО ФРП Академи

2.  Удостоверението се изпраща по куриер до офис на Спиди, посочен от курсиста | При желание за доставка до личен адрес, тя е за сметка на курсиста |

1. Какъв документ получавам, след края на курса? 

* При успешно завършен курс с положен изпит:  "Удостоверение за професионално обучение по част от професия - Оперативен счетоводител, 3443031, специалност Оперативно счетоводство по образец на МОН.

* При успешно завършен курс без желание за полагане на изпит: "Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по ТРЗ" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма на ЦПО ФРП Академи.

2. Курсът провежда ли се присъствено във вашия учебен център?

* В момента курсът се провежда само в онлайн формат поради пандемия от коронавирус - COVID-19.  

* Курсът се провежда на живо, тоест лекторът преподава на момента във виртуална стая, а не е на видеозапис. 

3. Мога ли да задавам въпроси по време на курса при неразбиране на преподаваното и по какъв начин?

* Да, даже насърчваме и силно препоръчваме да задавате своите въпроси към лектора, за да може да разберете материята, която не ви е станала ясна.

* Препоръчваме задаването на въпроси, чрез включване на микрофон по време на лекции, но има и възможност посредством Zoom чат и чат в образователната платформа на ФРП Академи.

4. Ако не успея да се включа навременно в лекция, ще бъда ли допуснат/а в нея със закъснение?

* Да. Ако не успеете да се включите точно в часа на започване на лекцията, ще бъдете допуснат/а до него и на по-късен етап. При такива обстоятелства препоръчваме курсистът след това задължително да гледа видеозапис на лекцията в частта, която не е присъствал.

5. Ако не успя да се включва в някоя лекция после ще имам ли достъп до видеозаписа й?

* Да, ще имате достъп до видеозапис на лекцията, както до презентацията и допълнителните материали във вашия индивидуален профил в образователната платформа на ФРП Академи.

6. Ако не успея да взема изпита или част от изпита (теория или практика) мога ли да се явява на поправителен изпит?

* Да, организират се поправителни сесии, които ФРП Академи обявява на сайта в секция "Поправителни сесии".

7. Как получавам информация за поправителни изпити?

*  Чрез самостоятелно проследяване на обявената информация, на сайта в секция "Поправителни  сесии"

8. Как да подам заявка за явяване на поправителен изпит?

* Чрез пускане на онлайн заявка на сайта ни, секция "Поправителни изпити" , бутон "Запиши се". 

* Поправителен изпит се организира и провежда при минимум 3-ма курсисти заявили желание за явяван през формата на сайта ни. При липса на изискуемата  минимална бройка участници,  изпитът не се провежда.