Общи условия

1. ФРП Академи обявява всички свои обучения публично в уеб сайта си, като определя за същите дата на провеждане и периоди на ранно, стандартно и късно записване.

2. Обученията се провеждат онлайн през специализирана образователна платформа или присъствено в учебния център на академията, според информацията описана в секцията за конкретното обучение. Решението как да бъдат провеждани обученията е изцяло и единствено право на ФРП Академи.

3. Обученията във ФРП Академи са разделени на няколко основи категории-Счетоводство, ТРЗ, Данъци и Неспециализирани, като във всяка от тях са обявени отделни обучения спадащи към конкретната категория. ФРП Академи има пълното и единствено право да обновява своите категории за обучения, както и съставляващите ги обучения.

4. За всяко свое обучение, ФРП Академи публикува подробна информация на страницата на обучението, която включа описание на обучението, дата на провеждане, такси спрямо периода на записване (ранно, стандартно и късно), теми/програма , начин на провеждане, предимства/бонуси, начин на записване, начина на получаване на удостоверение), с които може да се запознае всеки посетител на официалния уеб сайт. ФРП Академи има право да прави изменения свързани с всички параметри за всяко свое обучение.

5. За всяко свое обучение ФРП Академи публикува информация в секция „Предимства/Бонуси“ до какви материали ще бъде предоставен достъп за конкретното обучението (без право/с право на сваляне) и за какъв период от време.

6. Всички обявени цени на официалния уеб сайт на ФРП Академи са крайни и в лева, освен ако изрично не е посочено друго.

7. ФРП Академи има право да предоставя отстъпки на отделни участници по свое усмотрение.

8. ФРП Академи приема за валидно записан участник, този който е попълнил коректно и пълно регистрационна форма за участие в обучение, превел е такса за участие в рамките на описания период на записване и е изпратил задължителен пакет от документи (ако е посочен такъв в описанието на обучението). ФРП Академи запазва правото си да не допусне лица до дадено обучение, ако те не са предоставили нужните документи и заплатили нужната такса за обучение.

9. ФРП Академи не носи отговорност, ако данните за участника във регистрационната форма са грешни или неверни, за което участникът не би могъл да получи нужните инструкции за регистрация в образователния портал на академията и достъп до обучението, които ФРП Академи изпраща единствено по имейл.

10. Участниците заплащат такса за участие по банков път с кредитен превод по сметката (посочена в уеб сайта и регистрационната форма за участие) на ФРП Академи или с банкова карта чрез виртуален ПОС.

11. Фактура за заплатена такса може да бъде заявена не по-късно от 5 дни след датата на плащането и не по-рано от деня на самото плащане. За целта участникът предоставя данни за фактура в описания 5 дневен срок.

12. ФРП Академи информира участниците, че всяко записване е обвързано с административни разходи, разход на време и положени лични усилия от страна на организаторите по обработване на подадени заявления за участие, както и със запазване на място, което иначе може да бъде дадено на друг желаещ участник. По тази причина при отказ от участие по инициатива на участника и не по вина на ФРП Академи, стойността на заплатената такса се възстановява в редуциран размер, както е описано по-долу. Удържаният процент служи като такса за административно обслужване по обработка, по канселиране на вече подадена и платена заявка, като и компенсация относно пропуснатата продажба на мястото на друг участник.

- В рамките на периода за ранно записване се възстановява 80% от сумата.

- В рамките на периода за стандартно записване се възстановява 50% от сумата.

- В рамките на периода за късно записване се възстановява 30% от сумата.

- След изтичане на периода за късно записване, ФРП Академи няма ангажимент да възстановява заплатената такса.

13. ФРП Академи възстановява платените такси по банковата сметка, от която е постъпило плащането, или по картата, от която е направено плащането.

14. ФРП Академи не носи отговорност да проверява дали участникът е титуляр на банковата сметка, от която е постъпило плащането, или на банковата карта, от която е направено плащането.

15. Участникът не може да търси отговорност от ФРП Академи, нито да изисква задължително съдействие от ФРП Академи, за възстановяване на суми, преведени по сметка / банкова карта, по които участникът не е титуляр, ако участникът не е информирал изрично ФРП Академи за това предварително заедно с искането за отказ от участие в обучението.

16. ФРП Академи не съхранява данни за банковите карти на участниците. Възможността за връщане на плащанията по същите банкови карти се предоставя от обслужващата банка.

17. ФРП Академи възстановява сумите в срок от 5 работни дни от уведомлението на участника, че желае да се откаже от обучението.

18. При липса на минимална изискуема бройка участници за провеждане на обучение, определена единствено и само от ФРП Академи, същата има право да измести датата на провеждане на обучението непосредствено преди самото обучение.

19. ФРП Академи се задължава да информира всички записани участници при изместване на датата на провеждане на обучение по имейл предоставен от участника, в случаи в които има непокрита минимална изискуема бройка участници за провеждане на обучение.

20. ФРП Академи не се задължава да дава технически насоки и обучава участници в свои обучения на основни компютърни умения като включване, настройване на личен микрофон/камера, употреба на личен имейл и т.н., използване на уеб браузер, използване на различни приложения/програми за видеоконферентна връзка като Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Skype и други, работа с MS Office пакет и други, които не са основен предмет на обученията, които провежда ФРП Академи.

21. ФРП Академи не се задължава да прави преглед, проверка и да оказва техническа подкрепа и поддръжка на лични технически средства на участници в обучения.

22. ФРП Академи не носи отговорност в случаи, в които участник не успява да се включи в обучение поради възникнали технически причини / неизправности на негови лични технически устройства, липса на интернет или поради други независещи причини от ФРП Академи.

23. ФРП Академи не се задължава да възстановява заплатена такса за обучение поради лична техническа невъзможност на участника да се включи в обучение.

24. ФРП Академи дава конкретни, ясни и подробни инструкции за свързване с VPN и влизане във ВРМ на участници в квалификационни курсове, но изрично не се задължава да осъществява необходимите стъпки вместо участниците, нито да прави преглед, поддръжка и преинсталация на лични технически средства. Техническата изправност на лични технически средства е единствена и пълна отговорност на участниците, включили се в обучението.

25. Включване/Участие от обучаемите лица в обучения на ФРП Академи се осъществява само и единствено от едно устройство (компютър/телефон). Ако някой участник се включи с второ устройство ще бъде автоматично премахнат от обучението, без предварително известяване.

26. Всички материали, качени в образователния портал са разработени от ФРП Академи и са нейна собственост. Участници, които са получили достъп до тези материали, нямат право да ги копират, разпространяват и препечатват.

Дата на влизане в сила: 22.02.2021 г.

Последна промяна: 01.03.2023 г.

1.