Сумирано изчисляване на работното време

Описание на обучението

Тясно специализирано онлайн обучение „Сумирано изчисляване на работното време“, което има за цел да предостави задълбочени знания и развие нужните умения в обучаваните лица по спецификата на тази тема, както и във всички нейни интердисциплинарни аспекти.

Обучението стартира със задълбочено разглеждане на темата за работното време и почивките. Специално внимание се обръща на областта свързана с извънреден и нощен труд, както и необходимостта от преизчисляване на нощните часове в дневни. След това фокусът се измества към наложената практика за администриране на графиците за работа. Представя се метод за определяне на необходимия брой служители, така че работните графици да не водят до наличието на извънреден труд, както и подход за равномерно разпределяне на работните смени. Обсъждат се механизмите за предоставяне и отчитане на различни видове отпуски, включително тези за временна неработоспособност.

Разглеждат се различни осигурителни аспекти на темата за СИРВ – администриране на болнични, осигурителен доход и възможност за надвишаване на максималния осигурителен или падане под минималния осигурителен доход в отделни месеци от отчетния период, изчисляване на осигурителен стаж, попълване на декларация образец 1, изравняване на осигурителен доход и стаж в последния месец от отчетния период и други. 

По време на обучението ще се съставят първоначални графици, последващо ще се отразяват всички изменения (болнични, платени/неплатени отпуски и т.н.) в текущия график и накрая ще се съставя окончателен график за отчетния период – ще се представят различни бизнес казуси и ще се лавира с различни отчетни периоди.

Фокус ще има и върху една много важна тема - колко служители са необходими за създаване на график без наличие на извънреден труд –  ще се изчислява какъв е минималният брой с който можем да си позволим да работим, какъв е здравословният брой с който е необходимо да работим, за да има възможност за реакция в различни ситуации от страна на работодателя и как би могло несъзнателно да са наети доста по-голям брой служителите, отколкото е необходимо на компанията.

Ще се обърне внимание на определянето и изчисляването на извънреден труд в края на един отчетен период. Сериозен фокус ще има и върху изчисляване на отделните компоненти на трудовото възнаграждение (клас прослужено време, болнични, отпуски, извънреден труд, нощен труд и социални придобивки)  и осигурителен доход с всички тънкости свързани с това. Ще се попълва стъпка по стъпка Декларация образец 1.

Обучението е предназначено, за хора които имат основни познания по трудови, осигурителни и данъчни отношения.

Обучението е подходящо за:

*  ТРЗ специалисти

*  ЧР специалисти

*  Офис мениджъри, които имат отговорности свързани със заплати и работни графици

*  Собственици на малък и среден бизнес

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАМЕ ВИ НА 22-23 ОКТОМВРИ 2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: 22-23.10.2024 г. 

Продължителност: 2 дни  ( 09:00 ч.- 18:00 ч). 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Такса: 320 лева 

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

Теоретични теми:

1. Нормативна уредба на СИРВ

2. Работно време и почивки

3. Работни графици                                                     

4. Отсъствия на служителите

5. Трудови възнаграждения

6. Осигурителен доход и стаж

Практически теми:

1. Определяне на необходимият брой служители за съставяне на график без извънреден труд

2. Съставяне на графици – предварителни, текущи и окончателни

3. Последващо отразяване на отсъствия на служители, отразяване и изменение на график

4. Определяне на извънреден труд в края на отчетния период

5. Изчисляване на компонентите на трудово възнаграждение и осигурителния доход

6. Попълване на Декларация Обр. 1

След приключване на всяка от отделните теми, обучаваното лице ще придобие основни знания и умения:

1. Нормативна уредба на СИРВ:

 • Познава основните нормативни актове и описва основната материя, свързана с тях
2. Работно време и почивки:
 • Познава изискванията за продължителност на работното време и междудневна и междуседмична почивка
 • Разграничава подневно от сумирано отчитане на работното време
3. Работни графици:
 • Познава изискванията към съставянето на графици за работа и умее да ги изготвя с помощта на електронни таблици
 • Разграничава видовете графици - предварителен, текущ и окончателен
 • Познава изискванията за уведомяване на служителите за графика за работа
 • Познава изискванията за разрешаване и отчитане на периодите на отпуск и временна неработоспособност на служителите;
 • Умее да изчислява реализираните часове нощен труд, труд в празнични дни, извънреден труд, с прилагане на съответните правила
4. Трудови възнаграждения:
 • Познава нормативните изисквания към изчисляването на отделните компоненти на трудовото възнаграждение и умее да ги прилага на практика
5. Осигурителен доход и стаж:
 • Умее да изчислява осигурителния стаж в междинните месеци на периода на отчитане и да го изравнява в последния месец
 • Умее да определя осигурителния доход в междинните месеци на периода на отчитане, в т.ч. доход под минималния и над максималния, и да го изравнява в последния месец
 • Умее да съставя декларация образец 1 на хартия и с използване на програмния продукт на НАП, както в междинните месеци, така и в последния месец от периода на отчитане

10 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Видеозапис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дати: 22-23.10.2024 г.

Ден 1

Влизане в обучението - 09:00-09:15

Въведение 9:15 – 9:30

Модул 1 – 9:30 – 11:00

Модул 2 – 11:30 – 13:00

Модул 3 – 14:00 – 15:30

Модул 4 – 16:00 – 17.:30

Време за въпроси –  17:30 - 18:00

Ден 2

Влизане в обучението - 09:15-09:30

Модул 1 – 9:30 – 11:00

Модул 2 – 11:30 – 13:00

Модул 3 – 14:00 – 15:30

Модул 4 – 16:00 – 17.:30

Време за въпроси –  17:30 - 18:00

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност:  2 дни

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + СИРВ |

Такса: 320 лева 

* При записване на трима и повече участника от една фирма 5% отстъпка

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за  преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата