Основен курс по Оперативно счетоводство

Описание на курса:

Квалификационен онлайн курс  „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е насочен към хора с интерес към професията на счетоводител и желаещи да започнат своето професионално развитие в областта на счетоводството. Същевременно курсът е изключително полезен за поддържане и повишаване на квалификацията на оперативни счетоводители, които вече са направили своите първите стъпки в професията.

Учебната програма е структурирана по напълно различен и нов начин, спрямо традиционния подход за обучение по счетоводство, възприет в България. Целта е обучаваните лица да развият интуитивно разбиране за теорията и философията на счетоводството. Ние сме убедени, че оперативният счетоводител трябва да разбира стопанските операции и начините на тяхното отчитане, а не да запаметява наизуст счетоводните кореспонденции. Ето защо обучението започва с представяне на правна рамка, концепции и принципи в счетоводството и система на двустранно отчитане.

Фокусът на „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е изместен от изучаване на отчитането на отделни обекти на счетоводството към изучаване на отчитането на различни стопански операции, които една фирма извършва. Вместо методично и последователно разглеждане на темите за дълготрайни активи, материални запаси, парични средства, разчети, капитал и  други, обучението набляга в изучаване на отчитането на продажби, покупки, разплащания, отношения с бюджета и с персонала, и то през призмата на различни видове бизнеси (производство, търговия и услуги). Всъщност обектите на счетоводството (активи, пасиви и собствен капитал) ще бъдат изучавани от гледна точка на стопанските операции на фирмата, а не обратното, както е възприето в традиционния подход за преподаване на счетоводство. По време на цялото обучение курсистите използват и анализират различните счетоводни регистри – оборотни, хронологични и аналитични ведомости, учат се да правят самопроверка, както и да извличат информация от счетоводните данни. Целта на иновативния подход е обучаваните лица да натрупат едновременно теоретични знания и практически опит в сферата на работа на оперативния счетоводител и да могат уверено да ги приложат в реална работна среда.

По време на обучението курсистите придобиват опит в съставянето на първични счетоводни документи, като на практическите занятия се симулира реална работна среда за отчитане на стопанските операции. Представят се няколко модела на съставяне на счетоводни статии, като всеки курсист може да избере индивидуално удобния за него модел за разбиране на счетоводната техника.

Програмата на „Основен курс по Оперативно счетоводство“ е така структурирана, че по време на цялото обучение се съчетават счетоводната теория и практика. Тази реална комбинация се постига чрез работата със специализиран счетоводен софтуер. Всеки курсист в рамките на обучението отчита операции на една фиктивна фирма, учи се да проверява въведени от него данни и да разбира различните счетоводни регистри. 

Нивото и качество на провеждане на обучението е от първостепенно значение за нас. В тази връзка ние от ФРП Академи прилагаме най-съвременните технологии за провеждане на всички наши обучения. Обучението се провежда дистанционно, с използване на програма за видеоконферентна връзка, на живо, в специализирана образователна платформа на ФРП Академи и се осъществява запис. Всички видеозаписи, презентации, скрийншотове на записките по бяла дъска, задачи, упражнения, домашни, курсови, бизнес казуси и други се качват в нашата образователната платформа, и са достъпни по време на обучението и 2 месеца след приключване на занятията.

Курсът завършва с полагане на изпити по теория и практика на професията по специалност "Оперативно счетоводство".

"Основен курс по Оперативно счетоводство" е квалификационен курс по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и е предназначен за придобиване на професионална квалификация по част от професия. Всеки курсист, преминал успешно обучението получава "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. ФРП Академи има и вътрешно разработена сертификационна програма, чрез която всяко обучавано лице получава отделено удостоверение за успешно преминато обучение, издадено от ЦПО ФРП Академи. 

Обучението е подходящо за:

*  Хора, търсещи ново професионално разивите и кариера

*  Студенти по икономика и счетоводство

*  ТРЗ специалисти

*  Счетоводители

*  Собственици на малък и среден бизнес

Програма, детайли по провеждане, бонуси, условия за записване, стъпки за записване, завършване на квалификационния курс и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в отделните менюта/табове на сайта. 👇


   ОЧАКВАМЕ ВИ НА 28 ОКТОМВРИ 2024!  


Лектор: Бистра Попова, професионалист с опит в счетоводната област над 25 години и собственик на счетоводна кантора

Дата:  28.10.2024 г.

Период на провеждане:  Октомври 2024 - Февруари 2025

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Провеждане: 2 пъти седмично | понеделник-четвъртък | 18:00 ч. - 21:00 ч. |

Продължителност:  4 мeсеца | 16 седмици |  удължаване заради Коледни празници |

Такса при еднократно плащане:

* Ранно записване до 09.06.2024 г.: 950 лева 

* Стандартно записване до 19.08.2024 г.: 1050 лева

* Късно записване до 25.10.2024 г.: 1150 лева

Възможност за разсрочено плащане на такса към ФРП Академи (има увеличение на цената със 100 лв. за всеки период на записване)

* Ранно записване - 1050лв. : 1-ва вноска: 400 лв. до 09.06.24 г.; 2-ра вноска: 350 лв. до 19.08.24 г. и 3та вноска: 300 лв. до 28.10.24 г.

* Стандартно записване - 1150 лв. : 1-ва вноска: 450 лв. до 19.08.24 г.; 2-ра вноска: 400 лв. до 28.10.24 г. и 3та вноска: 300 лв. до 06.01.25 г. 

* Късно записване - 1250 лв. : 1-ва вноска: 450 лв. до 25.10.24 г.; 2-ра вноска: 450 лв. до 17.12.24 г. и 3та вноска: 350 лв. до 17.01.25 г. 

Административна такса: 40 лева | Превежда се заедно с таксата за обучение, а при разсрочено плащане с 1-ва вноска |

НОВА ВЪЗМОЖНОСТ: Разсрочено плащане на курса чрез финансирана такса на кредит от ТBI Bank, вижте повече тук https://tbibank.support/credit.php?cid=8c7167f5-dbc6-4b55-a5c9-07b8ec26c300 

Записване:  чрез имейл заявка на Info@frpa.bg, паричен превод и задължителен пакет документи | вижте повече в "Стъпки за ЗАПИСВАНЕ" по-долу в сайта |

Информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Въведение в счетоводството

2. Документиране на стопански операции

3. Система на двустранно отчитане

4. Отчитане учредяването на компания

5. Отчитане на продажби

6. Отчитане на покупки

7. Отчитане на отношенията с персонала

8. Отчитане на разчети

9. Анализ на ведомости

Дата: 28.10.2024 г. 

Период: Октомври 2024 - Февруари 2025

Провеждане: 2 пъти седмично | понеделник-четвъртък |

Начален / Краен час: 18:00 ч. - 21:00 ч.

Почивкa: 1 х 15 мин | уточняват се по време на обучение |

Продължителност: 4 мeсеца | 16 седмици |  удължаване заради Коледни/Новогодишни/ Великденски празници |

Учебни часове: 108 уч. ч. | Теория - 54 уч. ч. | Практика - 54 уч. ч. |

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom и Oбразователна платформа на ФРП Академи 

Програми: Счетоводен софтуер "ПАСОСС" и програма за ДДС на НАП | Използват се активно по време на цялото обучение спрямо материала, който се усвоява |

Допълнение: 

* Достъп 24/7 и активно ползване на образователната платформа на ФРП Академи - там се качват всички видеозаписи, презентации, примерни казуси правени по време на лекции, домашни, ролеви игри и допълнителни полезни материали за курсистите. Използват се чат и форуми за допълнителна комуникация между  курсист-курсист и курсисти-лектор.


1. Достъп 24/7 до видеозапис на всяко занятие

2. Достъп 24/7 до презентация от сяко занятие| pdf формат |

3. Достъп 24/7 до полезни допълнителни материали

4. Достъп 24/7 до всичко гореописани материали 2 месеца след приключване на занятията

5. Достъп 24/7 до Счетоводен софтуер "ПАСОСС"


1. Минимална възраст: 16 навършени години

2. Минимално образование: придобито право за явяване на държавен зрелостен изпит за средно образование или завършено средно образование

3. Изпращане на пакет от документи по изискване на НАПОО и МОН: 

* Заявление за участие в курса | изпраща се от ФРП Академи в отговор на ваша имейл заявка за курса |

Медицинско свидетелство/медицинки документ/бележка: издава се лицензирано здравно заведение (поликлиника, медицински център, общопрактикуващ лекар, личен лекар, болница и др.) с цел участие в курса и по изискване на НАПОО и МОН трябва да бъде написан този текст: Обучението по специалност "Оперативно счетоводство" не е противопоказно на лицето. Документът трябва да бъде издаден не по-рано от 6 месеца преди стартовата дата на курса | 

Паспортна снимка:  1 брой

4. Уточнение: ако кандидат-курсист НЕ желае да получи "Удостоверение за професионално обучение " към МОН, НЕ се изисква подаване на пакетът от документи. Обучаваното лице след  завършване на курса получава "Удостоверение за преминато обучение" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма на ЦПО ФРП Академи.

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на заявление за участие в курса  | ще ви бъде изпратено в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такси: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + курс ОС |

3.1. Такса при еднократно плащане:

* Ранно записване до 09.06.2024 г.: 950 лева 

* Стандартно записване до 19.08.2024 г.: 1050 лева

* Късно записване до 25.10.2024 г.: 1150 лева

Възможност за разсрочено плащане на такса (има увеличение на цената със 100 лв. за всеки период на записване): 

* Ранно записване - 1050лв. : 1-ва вноска: 400 лв. до 09.06.24 г.; 2-ра вноска: 350 лв. до 19.08.24 г. и 3та вноска: 300 лв. до 28.10.24 г.

* Стандартно записване - 1150 лв. : 1-ва вноска: 450 лв. до 19.08.24 г.; 2-ра вноска: 400 лв. до 28.10.24 г. и 3та вноска: 300 лв. до 06.01.25 г. 

* Късно записване - 1250 лв. : 1-ва вноска: 450 лв. до 25.10.24 г.; 2-ра вноска: 450 лв. до 17.12.24 г. и 3та вноска: 350 лв. до 17.01.25 г. 

3.2. Административна такса: 40 лева 

3.3. Такса обучение + административна такса се превеждат ЗАЕДНО. При разсрочено плащане с ПЪРВА вноска

3.4. Издаване на фактура | при получен паричен превод и при поискване |

4. Изпращане на копие от пакета документи на Info@frpa.bg:

* Заявление за участие в курса попълнено и подписано |изпраща се от ФРП Академи в отговор на ваша имейл заявка за курса |

Медицинско свидетелство/медицинки документ/бележка: издава се от личен лекар с цел участие в курса и по изискване на НАПОО и МОН трябва да бъде написан този текст: Обучението по специалност "Оперативно счетоводство" не е противопоказно на лицето. Документът трябва да е издаден не по-рано от 5 месеца преди стартовата дата на курса | 

Копие от диплома за завършено средно / висше образование

Паспортна снимка:  1 брой

4.1  Изпращане на пакета документи в ОРИГИНАЛ с изключение на диплома, на 👉 Получател: ФРП Академи ЕООД | Контакти: +359 899 523 775 | Адрес: гр. София, ул. „Лъвски рид“ № 14, блок 8,  партер, офис 11 |

***Записан участник е този който е НАПРАВИЛ плащане и е ИЗПРАТИЛ задължителния пакет от документи 1во по имейл и след това в оригинал

Завършване на курс за курсисти, които желаят да получат "Удостоверение за професионално обучение" по образец на МОН. Обучаваните лица трябва да положат изпит по теория и практика на професията.

1. Условия за допускане до изпит:

* Обучаваното лице да е предало всички домашни работи

* Обучаваното лице да е положило успешно един междинни тест

* Обучаваното лице да е присъствало на минимум 50% от всички лекции

2. Съдържание на изпит:

2.1. Част 1: Теория по професията:

* Тест: 50 въпроса | всеки с по 4 отговора, от които само 1 е верен |

* Продължителност: 1 час и 30 минути | 90 мин. |

* Оценяване: всеки верен отговор дава 2 точки

2.2. Част 2: Практика по професията:

* Бизнес казуси

* Продължителност: 2 часа | 120 мин. |

* Оценяване: решението на различните бизнес казуси носят максимално 100 точки

3. Успешно положен изпит:

* Част 1: Oбучаваното лице има  50 или повече от 50 точки

* Част 2: Oбучаваното лице има  50 или повече от 50 точки

* Крайна оценка от изпит: Средноаритметична оценка от Част 1 и Част 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завършване на курс за курсисти, които желаят да получат "Удостоверение за преминато обучение" издадено от ЦПО ФРП Академи.

1. Условия за получаване на удостоверение:

Обучаваното лице да е предало минимум 60% от домашните работи

* Обучаваното лице да е положило успешно един междинни тест

* Обучаваното лице да е присъствало на минимум 50% от всички лекции


За курсисти успешно положили изпит по теория и практика на професията, получават:

1. Удостоверение за професионално обучение по част от професия - Оперативен счетоводител, 344030, специалност Оперативно счетоводство, 3440301 по образец на МОН

2. Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по Оперативно счетоводство" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма  на ЦПО ФРП Академи

3.  Удостоверенията се изпращат по куриер до Спиди офис или автомат, посочен от курсиста | При желание за доставка до личен адрес, тя е за сметка на курсиста |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

За курсисти не желаещи да положат изпит, получават:

1. Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по Оперативно счетоводство" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма  на ЦПО ФРП Академи

2.  Удостоверението се изпраща по куриер до Спиди офис или автомат, посочен от курсиста | При желание за доставка до личен адрес, тя е за сметка на курсиста |


1. Какъв документ получавам, след края на курса? 

* При успешно завършен курс с положен изпит:  "Удостоверение за професионално обучение по част от професия - Оперативен счетоводител, 3443031, специалност Оперативно счетоводство по образец на МОН.

* При успешно завършен курс без желание за полагане на изпит: "Удостоверение за преминато обучение "Основен курс по ТРЗ" спрямо вътрешно разработена сертификационна програма на ЦПО ФРП Академи.

2. Курсът провежда ли се присъствено във вашия учебен център?

* В момента курсът се провежда само в онлайн формат поради пандемия от коронавирус - COVID-19.  

* Курсът се провежда на живо, тоест лекторът преподава на момента във виртуална стая, а не е на видеозапис. 

3. Мога ли да задавам въпроси по време на курса при неразбиране на преподаваното и по какъв начин?

* Да, даже насърчваме и силно препоръчваме да задавате своите въпроси към лектора, за да може да разберете материята, която не ви е станала ясна.

* Препоръчваме задаването на въпроси, чрез включване на микрофон по време на лекции, но има и възможност посредством Zoom чат и чат в образователната платформа на ФРП Академи.

4. Ако не успея да се включа навременно в лекция, ще бъда ли допуснат/а в нея със закъснение?

* Да. Ако не успеете да се включите точно в часа на започване на лекцията, ще бъдете допуснат/а до него и на по-късен етап. При такива обстоятелства препоръчваме курсистът след това задължително да гледа видеозапис на лекцията в частта, която не е присъствал.

5. Ако не успя да се включва в някоя лекция после ще имам ли достъп до видеозаписа й?

* Да, ще имате достъп до видеозапис на лекцията, както до презентацията и допълнителните материали във вашия индивидуален профил в образователната платформа на ФРП Академи.

6. Ако не успея да взема изпита или част от изпита (теория или практика) мога ли да се явява на поправителен изпит?

* Да, организират се поправителни сесии, които ФРП Академи обявява на сайта в секция "Поправителни сесии".

7. Как получавам информация за поправителни изпити?

*  Чрез самостоятелно проследяване на обявената информация, на сайта в секция "Поправителни  сесии"

8. Как да подам заявка за явяване на поправителен изпит?

* Чрез пускане на онлайн заявка на сайта ни, секция "Поправителни изпити" , бутон "Запиши се". 

* Поправителен изпит се организира и провежда при минимум 3-ма курсисти заявили желание за явяван през формата на сайта ни. При липса на изискуемата  минимална бройка участници,  изпитът не се провежда.