СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АМОРТИЗАЦИИ (СДА)

Описание на обучението

Специализирано онлайн обучение на тема „Счетоводни и данъчни амортизации (СДА)", което разглежда задълбочено амортизациите от счетоводен и фискален аспект. Неговата цел е обучаваните лица да придобият както теоретични знания, така и практически умения за определяне, изчисляване и отчитане на амортизациите.

 

Обучението започва с представяне на произхода на счетоводната концепция за амортизацията, за да могат обучаваните лица да добият представа за нейния смисъл и значение. След това фокусът се премества върху съвременната счетоводна представа за амортизацията на дълготрайните активи. Първоначално се прави разяснение на всички основно използвани понятия, а след това чрез примери се изучават различните методи за амортизация. Разглежда се съставянето на счетоводен амортизационен план, което се затвърждава с практически примери. Обсъждат се специфични случаи, свързани със счетоводната амортизация, като например изчисляване на възстановима амортизирана стойност или възстановяване на загуба от обезценка на дълготрайни активи. Темата за счетоводната амортизация завършва със задълбочен преглед на текущото й счетоводно отчитане и необходимите оповестявания в годишния финансов отчет.

Втората част на обучението е посветена на данъчната амортизация. Представя се фискалната концепция за амортизация и нейното влияние върху формиране на данъчен финансов резултат. Разглеждат се подробно всички правила на ЗКПО за определяне на точния размер на данъчната амортизация. Съставя се данъчен амортизационен план чрез практически примери. Обръща се внимание и на някои специфични случаи, като например данъчна амортизация на активи, придобити чрез финансиране.

В последната трета част на обучението фокусът се насочва върху свързването на двете концепции – за счетоводна и данъчна амортизация, чрез прилагане на изискванията на НСС12. От гледна точка на дълготрайните активи се прави изясняване на понятията - данъчна временна разлика и отсрочен данъчен актив / пасив, а чрез практически примери се изчислява техният размер. Обсъждат се възможните подходи за счетоводното им отчитане и оповестяване в годишните финансови отчети.

Обучението разглежда темата за счетоводните и данъчните амортизации в дълбочина и неговата основан цел е всички обучавани лица да придобият теоретични знания, разберат логиката на тези процеси и придобият практически умения за определяне, изчисляване и отчитане на амортизациите.

Обучението е подходящо за:

Счетоводители

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 2024 


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: очаквайте през  2024 г.

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат:  Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до ............2024 г.: 120 лева 

Стандартно записване до ................2024 г.:  140 лева

Късно записване до ..............2024 г.: 160 лева 

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg 

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Счетоводна концепция за амортизация

2. Съвременна счетоводна теория за амортизацията 

3. Особени случаи на счетоводна амортизация

4. Счетоводно отчитане на амортизацията

5. Данъчна концепция за амортизация

6. Изисквания на ЗКПО

7. НСС12 – връзка между счетоводна и данъчна амортизация

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. СПЕЦИАЛЕН БОНУС - достъп до запис на обучението

2. Презентация от обучението | pdf формат |

3. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

4. Допълнителни материали по преценка на лектора 

5. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |


Дата: очаквайте през  2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч.

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + име на семинар/обучение |

* Ранно записване до ...............2024 г.: 120 лева 

* Стандартно записване до .............2024 г.:  140 лева

* Късно записване до ....................2024 г.: 160 лева

3.1. Издаване на фактура | при получен паричен превод и поискване |

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за  преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата