Самоосигуряващи се лица

Описание на обучението:

Специализирано онлайн обучение "Самоосигуряващи се лица", което обхваща теми от спектъра на осигуряването и данъчното облагане на физически лица. Фокусът е върху тези лица, които осъществяват независима дейност на свой риск и за своя сметка. 

Целта на обучението е да представи пълната картина от правила и процедури, касаещи тази категория лица.

Обучението се провежда веднъж годишно, последно проведено на 18.01.2023 г.

Обучението е подходящо за:

1. ТРЗ специалисти

2. Счетоводители

3. Собствени на малък и среден бизнес

Има възможност да бъде организирано частно фирмено обучение на тази тема-за повече информация се свържете с нас на предоставените контакти по-долу в сайта.

Всички теми и детайли по провеждане, записване и получаване на удостоверение, моля вижте по-долу в сайта. 👇


ОЧАКВАЙТЕ В ПЕРИОДА 01-02.2024


Лектор: Вера Трендафилова, доктор по счетоводство

Дата: в периода 01-02.2024 г.

Продължителност: 09:00 ч.- 18:00 ч. 

Формат: Онлайн

Платформи: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

Ранно записване до .....................2023 г. : 120 лева 

Стандартно записване до .......................2023 г. : 140 лева

Късно записване до ..........................2024 г. 160 лева

Записване: чрез имейл заявка на Info@frpa.bg

Допълнителна информация: +359 899 523 775 Facebook |

1. Въведение в самоосигуряването

2. Осигуряване на самоосигуряващите се лица

3. Данъчно облагане на самоосигуряващите се лица

4. Текущи осигурителни и данъчни задължения през годината

5. Годишно изравняване на осигурителен и облагаем доход

6. Самоосигуряващи се лица и ДДС

След приключване на всяка от отделните теми, курсистът има следните основни знания и умения:

1. Въведение в самоосигуряването:

 • Познава нормативната уредба, касаеща самоосигуряващите се лица
 • Познава основните характеристики на самоосигуряващите се лица
 • Познава категориите самоосигуряващи се лица и умее да ги характеризира

2. Осигуряване на самоосигуряващите се лица:

 • Познава основните принципи на осигуряване на самоосигуряващите се лица
 • Познава изискванията за подаване на декларация обр. Окд5 и умее да я съставя на хартиен носител и директно в уеб портала на НАП
 • Познава видовете осигуряване за самоосигуряващите се лица и правилата за техния избор
 • Разбира концепцията за авансово и окончателно осигуряване на самоосигуряващите се лица
 • Познава изискванията към авансовия осигурителен доход на самоосигуряващите се лица
 • Умее да определя годишен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица
 • Познава концепцията за йерархията на доходите и умее да подрежда по ранг доходите на самоосигуряващите се лица
 • Познава правилата, касаещи осигурителния стаж, и умее да го изчислява
 • Познава осигурителните обезщетения, на които имат право самоосигуряващите се лица
 • Познава правилата, касаещи документирането и администрирането на временната неработоспособност на самоосигуряващите се лица

3. Данъчно облагане на самоосигуряващите се лица:

 • Умее да определя облагаем доход и данъчна основа на различните категории самоосигуряващи се лица
 • Разбира и умее да определя данъчни облекчения и нормативно признати разходи

4. Текущи осигурителни и данъчни задължения през годината:

 • Умее да съставя декларации по Наредба Н-13 на хартия и с използване на програмния продукт на НАП
 • Познава сроковете и процедурните правила за подаване на декларациите по Наредба Н-13
 • Умее да съставя декларация по чл.55 на ЗДДФЛ и познава сроковете за нейното подаване
 • Познава изискванията за плащане на задължения за осигурителни вноски и данък върху дохода към бюджета

5. Годишно изравняване на осигурителен и облагаем доход:

 • Познава задълженията на самоосигуряващите се лица по отношение на подаването на годишна данъчна декларация
 • Познава съдържанието на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ и умее да я съставя на хартиен носител, в PDF вариант с баркод и директно в уеб портала на НАП
 • Умее да попълва таблици за окончателен осигурителен доход и да изчислява окончателни осигурителни вноски
 • Познава изискванията на Наредба Н-13 по отношение на декларацията за окончателни осигурителни вноски

6. Самоосигуряващи се лица и ДДС:

 • Наясно е, че самоосигуряващите се лица извършват независима икономическа дейност
 • Познава основните правила, касаещи регистрация по ЗДДС
 • Познава изискването за документиране на сделките от страна на самоосигуряващи се лица

7 ДНИ БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП до:

1. Презентация от обучението | pdf формат |

2. Записки по БЕЛИ ДЪСКИ | на всички примери и обяснения, които се правят от лектора|

3. Допълнителни материали по преценка на лектора 

4. Обобщени писмени въпроси-отговори  | от Zoom чат |

Дата: в периода 01-02.2024 г.

Начален / Краен час: 09:00 ч. - 18:00 ч.

Почивки: 2 х 30 мин. и 1 х 60 мин. | 11:00 ч.-11:30 ч.;  13:00 ч.-14:00 ч.; 15:30 ч.-16:00 ч. |

Продължителност: 9 ас.ч. 

Формат: Онлайн

Платформа: Zoom & Oбразователна платформа на ФРП Академи

1. Изпращане на имейл заявка за участие на info@frpa.bg

2. Попълване на регистрационна форма за участие  | ще ви бъде изпратена в отговор на имейл заявка |

3. Плащане на такса: банкови данни "ФРП Академи" ЕООД  | Основание: Две имена + СОЛ |

* Ранно записване до .............................2023 г. : 120 лева 

* Стандартно записване до .............................2023 г. 140 лева

* Късно записване до .............................2024 г. 160 лева

***Записан участник се води, този който е изпратил попълнена регистрационна форма и е НАПРАВИЛ плащане. | Лице, което е изпратило САМО попълнена рег. форма, НЕ е записан участник. |

1. Всeки участник получава удостоверение за преминато обучение, което може да изтегли в PDF формат от образователната платформата на ФРП Академи

2. Всяко удостоверение е с уникален номер и валидността му се проверява свободно в образователната платформа на школата